1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tento dokument upravuje podmienky súťaží (ďalej len „Podmienky“) na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (ďalej len „Sociálne siete“).

  2. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Lucia Petrášová. Súťaž nie je v žiadnom prepojení so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ani nie je nijakým spôsobom spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, ale výlučne organizátor súťaže.

  3. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 2. Organizátor Súťaže

  1. Organizátorom výhernej Súťaže je spoločnosť Lucia Petrášová, so sídlom Fándlyho 748/13, 926 06 Sereď, IČO: 46961917, zapísaná v Živnostenskom registri Galanta

 3. Účel výhernej súťaže

  1. Účelom organizovania výherných súťaží na Sociálnych sieťach (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webových stránkach a profiloch na Sociálnych sieťach Organizátora, a tým aj zviditeľniť značku TopPančuchy na Slovensku.

 4. Čas a miesto Súťaže

  1. Súťaž sa uskutočňuje v časovo ohraničenom termíne, ktorý je uvedený v súťažnom príspevku na Sociálnej sieti.

  2. Súťaž prebieha na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/toppancuchy.sk ) a/alebo Instagram (https://www.instagram.com/toppancuchy.sk/ ) (ďalej len „Sociálne profily“).

  3. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

 5. Podmienky účasti v súťaži

  1. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 16. rok veku (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke toppancuchy.sk.

  2. Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zúčastniť Súťaže, je verejný užívateľský profil Účastníka vytvorený na Sociálnej sieti (ďalej len "Profil súťažiaceho").

  3. Podmienkou účasti v Súťaži je vloženie komentáru Účastníka k príspevku so zadaním k súťaži (ďalej len „Súťažný príspevok“) uverejnenom na Sociálnom profile Organizátora.

  4. Účastníci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom (ďalej len „Výherca“ alebo „Výhercovia“) sa Účastník môže stať iba raz.

  5. Zapojením sa do Súťaže podľa bodu V.3. Podmienok Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Podmienkami. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.

  6. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže Účastníka, ktorého komentár bude obsahovať urážlivé vyjadrenia alebo ak bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako je Organizátor oprávnený vylúčiť z účasti v Súťaži osoby na základe objektívnych dôvodov, a to predovšetkým pre porušenie Podmienok.

  7. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a jeho blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

 6. Výhry a odovzdanie výhier

  1. Predmet výhry je vždy uverejnený v Súťažnom príspevku na Sociálnom profile Organizátora.

  2. Výherca Súťaže bude určený náhodným žrebovaním. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.

  3. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí sa pred zapojením do Súťaže oboznámili s Podmienkami súťaže a informáciami o spracúvaní svojich údajov a zapojením do súťaže podľa bodu V.3. Podmienok potvrdili svoj súhlas s týmito Podmienkami.

  4. Výherca bude vyhlásený a o výhre informovaný v komentári pod Súťažným príspevkom na Sociálnom profile Organizátora.

  5. Po informovaní Výhercu o výhre v zmysle bodu VI.4. vyššie je Výherca povinný zaslať svoje osobné údaje, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“) Organizátorovi Súťaže, a to buď správou prostredníctvom Profilu súťažiaceho na Sociálnej sieti, alebo e-mailom na adresu info@toppancuchy.sk . Takto zaslané Osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplne.

  6. Výherca je povinný uplatniť si právo na výhru najneskôr do 5 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov v súťaži na Sociálnom profile Organizátora podľa bodu VI.4. vyššie. Neuplatnením práva na výhru podľa predchádzajúcej vety právny vzťah medzi Organizátorom Súťaže a Výhercom zaniká a Výherca tak stráca právo na odovzdanie výhry.

  7. Odovzdanie výhry prebehne zaslaním na doručovaciu adresu Výhercu v zmysle bodu VI.6 alebo jej odovzdaním v priestoroch firmy Organizátora.

 7. Spracúvanie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.

  2. Účastník Súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje oboznámenia sa s Podmienkami a informáciami o spracúvaní svojich osobných údajov.

  3. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. vyžrebovanie a kontaktovanie Výhercu Súťaže). Osobné údaje Účastníkov budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže. Osobné údaje Výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.).

  4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“), a teda plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, nakoľko poskytnutie a spracúvanie osobných údajov Účastníka je potrebné na jeho účasť v Súťaži a uzatvorenie príslušnej zmluvy o účasti v Súťaži podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa Účastník nemôže zúčastniť súťaže a nemôže mu byť poskytnutá prípadná Výhra. Poskytnutie osobných údajov nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).

  5. Osobné údaje Účastníka budú po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

  6. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. dodávatelia výrobkov, ktoré sú predmetom Súťaže).

  7. Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora mailom info@toppancuchy.sk alebo telefonicky +41 915 252 51, Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

  8. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

 8. Osobitné ustanovenia

  1. Ak sa preukáže, že Výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou mu blízkou, je Výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.

  2. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže Výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.

  3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

  4. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej užívaní a nie je povinný takto spôsobené škody nahradiť. Nebezpečenstvo škody na vecnej výhre prechádza na Výhercu okamžikom odovzdania výhry Výhercovi.

  5. Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.

  6. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

 9. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  2. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Bratislave, 02. 04. 2024